Myndigheters medicinska kontroller

Sammanställning över olika myndigheters Medicinska kontroller med redovisning för medicinska krav och krav på funktionsförmåga.

Den följande sammanställningen redovisar arbetsuppgifter där myndigheter ställer särskilda medicinska eller funktionsförmåge-krav på utövaren. I vissa fall gäller kraven redan för antagning till yrkesutbildning (Polis, Räddningstjänst, Försvarsmakten).

Sammanställningen redovisar de aktuella kraven. I vissa fall i detalj (Transportstyrelsen – vägtrafik; Polisen). I några fall har myndigheten bedömt att detaljerad redovisning av kraven inte är möjlig eftersom individuella bedömningar görs (Transportstyrelsen –Järnvägstrafik). I andra fall är regelverket och kraven extremt omfattande vilket skulle kräva stort utrymme att redovisa i detalj (Arbetsmiljöverket – Dykning; Transportstyrelsen – Sjöfart, Luftfart).
Arbetsmiljöverket preciserar inte medicinska krav. Däremot för vilket riskabelt arbete som den medicinska kontrollen ska genomföras. Det är upp till den undersökande läkaren att bedöma om den undersöktes hälsoförhållanden och förmåga är förenliga med kraven och riskerna i arbetet.

Sammanställningen är uppdaterad maj-juni 2021. Man bör i aktuella fall kontrollera med berörd myndighet om regelförändringar skett.
För ytterligare förklaringar och information bör man kontakta berörd myndighet. Kontaktuppgifter ges vart man kan vända sig för myndighetskontakt. Hänvisningar ges till aktuellt regelverk. (AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling).

AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling Föreskrifter