MSB/Räddningstjänstens medicinska kontroller

Uppdaterad juni 2021 Kontrollera eventuella ändringar hos MSB.

Räddningstjänst – Brandman

Brandmän är vanligtvis anställda av den Kommunala Räddningstjänsten. Arbetet kan vara fysiskt och psykiskt mycket krävande och utföras under extrema förhållanden och psykisk press.

För blivande brandmän ges hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en 2-årig eftergymnasial utbildning kallad Utbildning i skydd mot olyckor. Utbildningen ger kompetens att arbeta med skydd mot olyckor vid olika förvaltningar, myndigheter och företag.

De kommunala Räddningstjänsterna ansvarar själva för anställning av sin personal, den kompetens som behövs och de extra tester som görs utöver de som beskrivs här. Anställningskraven på en brandman kan därför se lite olika ut. Godkänd Utbildning i skydd mot olyckor hos MSB är dock oftast ett krav.

För att bli antagen till utbildningen krävs att man har godkänt på ett antal krävande tester och en Medicinsk kontroll med Tjänstbarhetsintyg för rök-/ kemdykning (enligt Arbetsmiljöverkets krav). Detta innebär läkarundersökning med bland annat arbets-EKG (kontroll av hjärtverksamheten under hård fysisk ansträngning).
Rök-/kemdykning ingår både under utbildningen och under praktiktjänstgöringen. Rök-/kemdykning är extremt fysiskt och psykiskt krävande där situationerna och belastningarna är oförutsägbara. Rök-/kemdykning har bedömts vara kanske den farligaste arbetsuppgiften som tillåts i landet och utförs huvudsakligen i livräddande syfte.

Den sökande ska fylla i en hälsodeklaration inför den Medicinska kontrollen. Undersökande läkare avgör om det finns funktionshinder som utgör hinder för antagning till utbildningen.

För att få fortsätta rök-/ kemdykning måste Tjänstbarhetsintyget genom arbetsgivarens försorg regelbundet omprövas genom ny Medicinsk kontroll.

Krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga för att antas till MSBs "Utbildning i skydd mot olyckor"

För att vara behörig till "Utbildning i skydd mot olyckor" krävs att man har intyg på godkänt simkunnighetsprov samt rullbandstest med full utrustning.

Den som utför brandmannayrket ska vara ”fullt frisk” och fri från avvikelser från det normala som begränsar tjänstbarheten. Tjänstbarhetsintyget kräver att man inte har tillstånd, som kan innebära en hög risk för allvarliga komplikationer, som kan medföra ohälsa, skada eller olycksfall under rök- eller kemdykning. Man måste ha god rörelseförmåga, muskelkraft och kondition. Man ska också kunna "arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer”.

Exempel på möjliga hinder för att antas till MSBs Utbildning i skydd mot olyckor

  • Inget intyg på godkänt simkunnighetsprov samt rullbandstest med full utrustning
  • Inget Tjänstbarhetsintyg för Rök-/kemdykning
  • Hjärt/-kärlsjukdomar
  • Lungsjukdomar, till exempel astma, KOL
  • Svåra led- och skelettsjukdomar
  • Sjukdomar som kräver regelbunden medicinering och/eller dygnsrytm
  • Nedsatt syn eller hörsel, annat än i lindrig omfattning. Syn = kraven för C-körkort
  • Sjukdomar med risk för plötslig medvetanderubbning (ex. insulinbehandlad diabetes, epilepsi)
  • Psykisk ohälsa med till exempel vanföreställningar, svår nedstämning eller ångest
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (till exempel ADHD, Autism, ASD, Aspergers syndrom). Vid tveksamhet om NPF-diagnos satts enligt gällande kriterier krävs specialistutlåtande från pediatriker/psykiater/psykolog som är specialiserad på bedömning av dessa diagnoser. I detta intyg behöver framgå att tidigare ställd diagnos inte är aktuell längre.

För mer information

Se länkar nedan eller kontakta MSB: utbildning@msb.se  

Senast ändrad 2021-08-11