Checklistor

Vid vägledning av personer med NPF är det viktigt med ett bra bemötande och ge tid till att skapa en relation med personen i fråga. Förväntningar och motivationen kan vara låga på grund av tidigare misslyckanden och dåliga erfarenheter. Det är därför viktigt att visa lugn, och medkänsla, att förstå oro eller negativa känslor och att skapa förtroende och en god relation. Låt dig aldrig provoceras och ta inget personligt! Personen kan ha med sig en del tungt i bagaget vilket kan påverka tilliten. Förvänta dig inte att du ska känna dig uppskattad eller omtyckt!

”Checklista” för bemötande vid studie- och yrkesvägledning av personer med NPF 

 • Respektera alltid personens egen upplevelse och inifrånperspektiv! Värdesätt personens egen upplevelse som helt central och säkerställ att inget kommer att hända utan att ta hänsyn till den och inget görs som går emot den! Försök säkerställa att du förstår personens upplevelse! Möt personen där den befinner sig i sina känslor och tankar kring studier, yrke och karriär. Motivera till nästa steg och att ni är överens om att ni kan och vill arbeta med vägledningsfrågor!  
 • Fråga hur personen vill att man pratar kring diagnosen! Inte alls, på ett visst sätt. Kanske vill personen inte lägga så stor vikt vid diagnosen eller kanske tas ämnet gärna upp såvida man använder eller undviker vissa uttryck. Förklara vilka för- och nackdelar det kan finnas med att vara öppen med sin diagnos eller inte. 
 • Sociala situationer, framför allt med nya personer som vill prata om ”allvarliga” saker kan vara skrämmande eller stressande för en del personer med NPF. Dessutom kan de ha ännu svårare än andra att tänka långsiktigt och fatta beslut. Det kan finnas en tendens att skjuta fram beslut eller inte vilja ta dem alls. Man kan som vägledare lätt hamna in ett dilemma kring att ge frihet i beslutstagande och inte trycka på, men samtidigt ge stöd för att komma vidare i handledningen. Det kan vara viktigt att vara förberedd på sådana situationer och hitta lösningar tillsammans med personen och andra som hen har förtroende för. Annars finns risk att vägledningen inte blir av.  
   
 • Ha en god yrkesuppfattning, det vill säga ha höga förväntningar på dig själv och rimliga förväntningar på personen med NPF. Sannolikheten att ni lyckas är då högre, eftersom du har mer inflytande över processen. Ta ansvaret för att ta processen i mål.  
   
 • Tänk på att se individen och inte så mycket individens diagnos. Sök och prata framförallt om möjligheter. Försök maximera de positiva aspekterna och betona personens starka sidor och unika sätt att vara.  
   
 • Informera dig om när personen med NPF har sin bästa form och hur energinivån ser ut samt i vilka situationer och under vilka förutsättningar hen är på bra humör och fungerar som bäst. Är hen piggast på morgonen eller senare på dagen? Försök arrangera möten i linje med det. Tänk på vad som tar och ger energi från personen, det kan ha betydelse för vidare vägledning. 
 • Det kan vara mycket viktigt att personen med NPF har en medföljare vid första och eventuellt även senare samtal. Informera dig om vem som ger personen mest trygghet, en bra känsla och kan hjälpa till i kommunikationen.  
   
 • Ha för vana att i början av mötet fråga varje person om hur miljön kan anpassas. På så vis får ni till de bästa förutsättningarna i miljön så att samtalet hamnar i fokus.  Frågorna kan exempelvis vara: Vill du ha ljusare eller mörkare belysning, eller är det bra såhär?   
  Exempelvis kan ljud, ljus, lukt, temperatur eller visuell distraktion vara sådant som stör. Eventuellt föredrar personen ett visst sätt att sitta, mer avstånd eller annat som gör att hen känner sig mer bekväm och känner att saker sker på hens villkor.  
   
 • Samverka så mycket som möjligt med andra kring personen du ska vägleda, både för att inhämta information kring vägledningen, koordinera med andra åtgärder och för långsiktig planering. Försäkra dig om det är ok för personen med NPF att prata med andra som har en viktig roll eller som kan ge viktig information.  
   
 • Man kan inte göra för mycket för att strukturera vägledningen och ge tydlighet! Informera i god tid och flera gånger om syftet och processen, de olika stegen, vad som kommer att ske, vad som förväntas, rollerna, tidsplaneringen etc. Försäkra dig att informationen har kommit fram och att den blev förstådd på rätt sätt. Använd kommunikationsmedlen som passar personen bäst. Utgå aldrig ifrån att hen borde veta, förstå eller kunna. Utgå inte ifrån att saker händer utan att du säkerställer det. Att påminna om ett möte via sms kan vara ett exempel.    
   
 • Kom gärna tillbaka till allmänorienterande och strukturerande frågor: Var är vi nu? Vart är vi på väg? Vad har vi för valalternativ? Vart vill vi komma? Hur ska vi komma dit? Vad blir nästa steg? 
 • I kommunikationen är det viktigt med raka och enkla budskap. Ironi, ordlekar och abstrakta begrepp kan förvirra. Ge inte för mycket information på en gång och ställ bara en fråga i taget. Var så konkret som möjligt. Småprata bara när personen börjar med det och kom gärna tillbaka till vägledningen inom rimlig tid.  
   
 • Använd bildstöd, listor och scheman för att förtydliga budskap, processen, vad man befinner sig i processen och vilka andra som har en roll i processen. Bilder och filmer kan även användas för att förklara yrken, var de innebär och var de utförs. Erbjud enkla val, till exempel att sortera bilder om yrken, intressen, preferenser eller färdigheter (”gillar vs gillar inte”, ”kan det bra vs mindre bra”, ”jag gör det vs gör det inte”).  

”Checklista” för arbetssätt vid studie- och yrkesvägledning av personer med NPF  

 • Planera mycket mer tid för vägledning av en person med NPF-diagnos. Planera tid för flera möten och uppföljning. Ta med i beräkningen att det inplanerade mötet kanske inte blir av. Det kan vara bättre med korta och flera möten. Planera eventuellt in ett förmöte där man enbart pratar om vad som kommer att ske och där man kan fråga om vem som kan vara en bra informationskälla och vem man får och kan involvera i arbetet.  
   
 • Var noggrann med att inhämta omfattande information om personen från olika relevanta källor (personer, bedömningar) och både aktuell information och biografisk information om utbildning, intressen, preferenser, aktiviteter, vad hen gillar och inte och när hen visar sin bästa sida och prestation. Vad fungerar bra i vilka lägen och vad fungerar mindre bra. Finns det kritiska händelser och erfarenheter som kan vara viktigt för planeringen? Beakta att personen kanske inte är medveten om sina styrkor och svagheter och hur de kan påverka yrken, beslut och arbetsförmåga.  
   
 • Var så konkret som möjligt och förbered personen på det som kommer att hända och ge en realistisk bild av yrken, utbildning eller arbetsplats genom studiebesök.  
   
 • Motivera till och hjälp till med praktik och all form av studie- och arbetserfarenheter. Prata gärna med personer på skolan/arbetsplatsen om hur det är att vara där, rutiner, förväntningar, kulturen etc. Skapa en lista med ställen som gärna tar emot personer med NPF och där eventuellt andra med NPF arbetar. Ideella organisationer kan passa personer med NPF bra och de uppmuntrar och uppskattar ofta medlemmarnas engagemang. Utnyttja möjligheterna till prao på högstadiet och praktik under gymnasietiden och ta dessa tillfällen på allvar. Tidiga arbetslivserfarenheter är en nyckelfaktor för att uppnå en framgångsrik övergång mellan skola och arbete. Skapa livserfarenheter, till exempel genom att motivera föräldrar att ge mer ansvar till personen hemma och på fritiden, eller genom att personen uppmuntras att skaffa sommarjobb, volontärsjobb och praktikjobb. Ge personen stöd att hitta dessa tillfällen och att informera arbetsplatsen hur de kan hjälpa till genom att anpassa sig till personens behov. Hjälp till att det blir läro- och framgångsrikt så att personen med NPF lär sig mer om sig själv, får en realistisk bild av sig själv och skapar kontakter. 
 • Inventera på olika sätt personens intressen, aktiviteter, preferenser och färdigheter och vad individen absolut inte vill eller kan göra. Skapa listor med yrken som skulle kunna passa på olika nivåer och i olika områden. Få en bild om andra krav, till exempel sociala-, kommunikativa-, kognitiva- och stresstålighetskrav som dessa yrken är förknippade med. Vilka möjligheter finns för personen att lära sig mer om dessa intressen som passar till yrken, till exempel genom kurser, att praktisera, att prata med personer som har dessa yrken eller att prata med arbetsgivare. Var kan man öva även på de andra färdigheterna som finns? Ta en aktiv roll i att samla möjligheter för att personen ska kunna ta nästa steg.  
   
 • Minimera byråkrati och hjälp till med administration och pappersarbete, regler och regelverk. Ge stöd så att formella krav på personen eller anhöriga uppfylls, till exempel påminn om deadlines, underskrifter, att lämna in underlag etc.  
   
 • Skapa samverkan kring personen med lärare, rektor, föräldrar, socialtjänst, vården, arbetsförmedlingen, intresseorganisationer etc. Säkerställ att ni drar åt samma håll och har samsyn. Du måste veta vad andra gör, tänker, erbjuder och kan erbjuda vid NPF. Ta ansvar för samordningen, avlasta personen och anhöriga.  
   
 • Arbeta nära med anhöriga som har mest kunskap om personen och intresse i att personen lyckas. Informera och uppdatera dem. Låt dem vara delaktiga i beslut som berör dem - skapa allians. Var beredd på att de inte nödvändigtvis delar din åsikt.  
   
 • Uppdatera dig i NPF och vad som berör ditt arbete. Dela med dig av dina kunskaper till andra. Prioritera NPF och utveckla ditt arbete kring gruppen. Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete så att du säkerställer att du kan arbeta effektivt och känner dig säker och trygg i det du gör. Våga prova något nytt för att lyckas, var inte rädd för att misslyckas. Inhämta andras kunskap eller erfarenhet när du är osäker. Känn till var din kompetens och ditt ansvar ligger och när andra professioner tar vid, men låt inte personer hamna mellan stolarna.  

”Checklista” för samverkan vid studie- och yrkesvägledning av personer med NPF  

 • Samverka så mycket som möjligt med andra kring personen du ska vägleda, både för att inhämta information kring vägledningen, koordinera med andra åtgärder och för långsiktig planering. Försäkra dig om det är ok för personen med NPF att prata med andra som ha en viktig roll eller som kan ge viktig information.  
   
 • Var noggrann med att inhämta omfattande information om personen från olika relevanta källor (personer, bedömningar) och både aktuell information och biografisk information om utbildning, intressen, preferenser, aktiviteter, vad hen gillar och inte och när hen visar sin bästa sida och prestation. Vad fungerar bra i vilka lägen, vad mindre bra. Finns det kritiska händelser och erfarenheter som kan vara viktigt för planeringen. Beakta att personen kanske inte är medveten om sina styrkor och svagheter och hur de kan påverka yrken, beslut och arbetsförmåga. 
 • Motivera till och hjälp till med praktik och all form av studie- och arbetserfarenheter. Prata gärna med personer på skolan/arbetsplatsen om hur det är att vara där, rutiner, förväntningar, kulturen etc. Skapa en lista med ställen som gärna tar emot personer med NPF och där ev. andra med NPF arbetar. Ideella organisationer kan passa personer med NPF bra.  Utnyttja möjligheterna till prao på högstadiet och praktik under gymnasietiden och ta dessa tillfällen på allvar. Tidiga arbetslivserfarenheter är en nyckelfaktor för att uppnå en framgångsrik övergång mellan skola och arbete. Skapa livserfarenheter, till exempel genom att motivera föräldrar att ge mer ansvar till personen hemma och på fritiden, skaffa sommarjobb, volontärsjobb och praktikjobb. Ge personen stöd att hitta dessa tillfällen att få dem genom att informera arbetsplatsen hur de kan hjälpa till genom att anpassa sig till personens behov. Hjälp till att det blir läro- och framgångsrikt så att personen med NPF lär sig mer om sig själv, få en realistisk bild av sig själv och skapar kontakter.  
   
 • Skapa samverkan kring personen med lärare, rektor, föräldrar, socialtjänst, vården, arbetsförmedlingen, intresseorganisationer etc. Säkerställ att ni drar åt samma håll och har samsyn. Du måste veta vad andra gör, tänker, erbjuder och kan erbjuda vid NPF. Ta ansvar i samordningen, avlasta personen och anhöriga.  
   
 • Arbeta nära med anhöriga som har mest kunskap om personen och intresse i att personen lyckas. Informera och uppdatera dem. Låt dem vara delaktiga i beslut som berör dem- skapa allians. Var beredd på att de inte nödvändigtvis delar din åsikt.  
   
 • Uppdatera dig i NPF och vad som berör ditt arbete. Dela med dig av dina kunskaper till andra. Prioritera NPF och utveckla ditt arbete kring gruppen. Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete så att du säkerställer att du kan arbeta effektivt och känner dig säker och trygg i det du gör. Våga prova något nytt för att lyckas, var inte rädd för att misslyckas. Inhämta andras kunskap eller erfarenhet när du är osäker.