Psykisk ohälsa

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

För att du ska må bra på arbetet är det viktigt med en bra arbetsmiljö. Arbetet är en stor del av vardagen. Att få vara del i att lösa uppgifter, känna sig stimulerad och behövd och att ha rutiner är bra för hälsan.

Men det är viktigt att du är uppmärksam på signaler som kan vara tecken på psykisk ohälsa, till exempel:

 • Svårigheter att koncentrera sig, hålla uppmärksamheten och minnas
 • Värk i kroppen, huvudvärk
 • Hjärtklappning, tryck över bröstet
 • Mag-tarmbesvär
 • Sömnsvårigheter
 • Oro och ångest
 • Svårigheter att släppa tankarna på arbetet under fritiden
 • Nedstämdhet
 • Irritation
 • Trötthet

Det här är saker vi alla kan känna efter en jobbig dag i skolan eller en ansträngande arbetsdag. Om du ofta har sådana symtom kan det bero på en obalans mellan kraven som ställs på dig och den återhämtning du får. Då behöver du prata med dina lärare eller din chef så att din situation kan ses över.

Vilka risker finns i arbetslivet?

Ofta går tankarna till den fysiska arbetsmiljön när vi pratar om arbetsmiljö, till exempel att inte behöva lyfta för tungt eller utsättas för farliga kemikalier.

Men det finns också andra viktiga delar i arbetsmiljön som påverkar hur vi mår på våra arbetsplatser: hur arbetet leds och styrs, hur kommunikationen fungerar, vilka krav som ställs, hur mycket man som anställd kan påverka och vilket stöd som finns från chefer och kollegor. Det kallas också för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Stress, konflikter, dålig stämning i arbetsgruppen eller att det är otydligt vad som förväntas av dig är några exempel som hör till den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Om du utsätts för detta på din arbetsplats riskerar du att bli sjuk, precis som när du utsätts för risker i den fysiska arbetsmiljön. Var därför uppmärksam på belastningarna på din arbetsplats.

Här kommer några kända risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som kan påverka din hälsa:

 • Höga krav i till exempel att det är alldeles för mycket att göra på den tid som är avsatt, eller att jobbet är allt för fysiskt, känslomässigt och mentalt krävande
 • Att du inte har fått tillräcklig utbildning och inte har rätt kompetens för arbetsuppgifterna
 • För lite stöd och praktisk hjälp från arbetsledare och kollegor
 • Mobbning, hot och konflikter på arbetsplatsen
 • Obalans mellan den insats du gör i jobbet och den belöning och uppskattning du får
 • Otrygg anställning, exempelvis tidsbegränsad anställning eller behovsanställning
 • Omstruktureringar och nedskärningar

Riskyrken

Vård, skola, omsorg och offentlig förvaltning är riskbranscher för att utveckla psykisk ohälsa.

Exempel på riskyrken: Socialsekreterare, kurator, psykolog, förskollärare, fritidspedagog, sjuksköterska, undersköterska och lärare.

Lagar och regler

Det är viktigt att känna till att din arbetsgivare har ett ansvar för att följa lagar och regler på arbetsplatsen. Det innebär att du har rätt till en bra arbetsmiljö där du inte riskerar ohälsa eller att bli sjuk.

Du har också rätt att få hjälp om du känner att din arbetsbelastning är för hög, eller om du av andra skäl inte mår bra på din arbetsplats.

För vissa arbeten finns ändå risker. Då är arbetsgivaren skyldig att ordna med en medicinsk kontroll. Kravet gäller även om man är elev under utbildning.  

Senast ändrad 2023-06-02

Publicerad: 2020-10-21

Fotograf/Illustratör: storyset.com