Tandläkare

Tandläkare undersöker, utreder och behandlar besvär och sjukdomar i munhåla och tänder. Förebyggande behandlingar är en viktig del. I arbetet ingår att arbeta med varierande material för att fram olika typer av tandställningar, ersätta skadade tänder med kronor, broar, proteser eller implantat. Arbetet sker i regel i team med tandtekniker och tandsköterska. Yrket kräver att du är noggrann, har visuell förmåga och är empatisk, kommunikativ och kan samarbeta med andra. Tandläkare är ett legitimationsyrke.

Vilka är riskerna?

  • Kemiska ämnen och allergiframkallande ämnen – Dentala material och lim är så kallade ”härdplaster” som innehåller allergiframkallande ämnen, till exempel akrylater. Bearbetning av dentala material och ångor från så kallade ”bonding” och lim som härdar, kan orsaka allergiska besvär på hud och i luftvägar. Lättflyktig metylmetakrylat (MMA) är en riskfaktor för uppkomst av luftvägsbesvär, till exempel astma. Upprepad hudkontakt med ämnen som metakrylater och nickel, även kemiska ämnen i handskar, kan orsaka kontaktallergi som kan ge handeksem. Om man får allergiska utslag på fingertopparna, kan man få svårigheter att utföra arbetet.
  • Damm – Vid borrning och slipning av konstgjorda tänder och proteser kan små partiklar avges av plast som inte har härdat. Damm som andas in kan orsaka sensibilisering vilket kan orsaka hosta, snuva och leda till utveckling av astma.
  • Vibrationer - Tandläkare arbetar med vibrerande verktyg som till exempel borr- och slipmaskiner. Små vibrationer från dessa maskiner kan med tiden leda till vibrationsskador i muskler, nerver och kärl i händer och underarmarna som kan leda till försämrad känsel, smärta och funktion.

Förebygg och undvik

Om du till exempel har diabetes eller eksem eller hade eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem), bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli tandläkare. Arbetsuppgifterna gör att eksem kan komma tillbaka eller försämras. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

Om arbetet innebär exponering för härdplaster eller om handhållna maskiner vibrerar mycket, behöver du genomgå medicinsk kontroll och det kan krävas tjänstbarhetsintyg för att få utföra arbetet. Vissa sjukdomar är ett hinder för tjänstbarhetsintyg, till exempel astma. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

  • Kemiska ämnen och allergiframkallande ämnen – Arbetsgivaren ska vid behov göra en riskbedömning av alla kemiska ämnen och produkter som hanteras. Riskbedöm-ningen ska visa vilka skyddsåtgärder som behövs. Allmänt gäller att lokalen behöver ha en väl fungerande allmänventilation. Det bör finnas tillgång till effektivt utsug om riskbedömningen visat att det behövs. Skyddsglasögon och andningsskydd ska användas om andra åtgärder inte ger tillräckligt skydd.
  • Damm – Arbete med dammande moment som putsning och polering bör ske med vattenbegjutning vid i den mån det är möjligt.
  • Vibrationer – Din arbetsgivare ska göra en riskbedömning och säkerställa att valet av maskiner som används och den tid som du utsätts för vibrationer är anpassade så att gränsnivåer inte överskrids. 

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som tandtekniker bör kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Tjänstbarhets-intyg och behörighet för utbildning och vissa arbetsuppgifter

För vissa särskilt kritiska arbetsuppgifter måste läkare enligt lagen göra en bedömning om personen av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften.
Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhetsintyg för att till exempel arbeta med vissa kemikalier eller som dykare, ta körkort för buss eller tåg eller påbörja en utbildning till polis.
En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).
Kontrollerna återkommer vanligtvis regelbundet, ofta inom något år (undantag vid inträdeskrav för utbildning).
Kraven på tjänstbarhetsintyg och behörighet kan leda till att vissa personer i praktiken inte kan arbeta i det aktuella yrket om det inte går att ordna alternativa arbetsuppgifter.

Senast ändrad 2023-04-05

Publicerad: 2020-05-15