Till rektorer

Många unga människor drabbas tidigt i yrkeslivet av arbetsskador vilket medför lidande. På de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige har antalet unga som söker för utredning ökat, ibland redan under gymnasietiden. I många fall leder det till att den som drabbas tvingas byta gymnasieinriktning eller inte kunna arbete med det hen har utbildat sig till. Detta är kostsamt både för samhället och för individen. Med bra information innan studie- och yrkesvalet går dessa problem att förebygga.

Alla elever ska ha möjlighet att göra informerade val och utnyttja sin fulla potential inför beslut om studier och yrkesutövning. Webbsidan www.jobbafrisk.se kan vara ett stöd för dina elever, din verksamhet och dig som rektor i samband med studie- och yrkesvägledning.

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer förutom förskolan och förskoleklass ha tillgång till studie och yrkesvägledning. Den ska utgå från elevers behov och eleverna behöver utveckla kunskaper om både sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Återkom gärna till oss inom HINTA om du har frågor eller funderingar. HINTA (=Hälsosamt inträde i arbetslivet) är en samverkan mellan alla arbets- och miljömedicinska kliniker i landet, med fokus på de ungas hälsa inför studier och arbetsliv. Tillsammans kan vi skapa en bättre arbetshälsa för dagens unga och morgondagens arbetstagare.

Konkreta råd:

  • Arbeta och skapa rutiner för hur det övergripande arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och hur kunskaper förmedlas till personal och elever, både i skolan och inför praktik
  • Lyfta fram betydelsen av medicinsk studie- och yrkesvägledning i den vanliga studie- och yrkesvägledningen och utarbeta riktlinjer för detta
  • Verka för ett utökat samarbete mellan elevhälsans personal och studie- och yrkesvägledare
  • Verka för att studie- och yrkesvägledare och elevhälsans personal får kunskaper om medicinsk studie- och yrkesvägledning samt att utrymme ges för fortbildning och kompetensutveckling inom området
  • Säkerställ att medicinska kontroller genomförs i de fall där de behövs, både för elever och för personal
  • Uppmärksamma att både skolan och arbetsgivaren tillsammans ansvarar för elevens arbetsmiljö under praktik

Olika förutsättningar

Människor har olika förutsättningar att klara exponering som kan förekomma i arbetslivet. Vissa exponeringar föreligger redan under utbildningen. Allergier, eksem, astma, diabetes, epilepsi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är exempel på tillstånd som kan ha betydelse för sjukdomsutveckling eller förmåga att utföra arbetet på ett säkert och hållbart sätt. Detta kan också enligt lag i vissa fall förhindra personer att utföra vissa arbetsmoment eller att anställas inom vissa yrken.