Tandtekniker

Som tandtekniker gör du tandproteser och tandställningar till tandläkarens patienter. Att vara händig och noggrann är bra egenskaper i detta hantverksyrke. Du arbetar i olika material som guld, porslin, titan eller plast. Kemiska ämnen och damm i luften kan göra att vissa får besvär med eksem eller astma.

Vilka är riskerna?

  • Vibrationer - Tandtekniker arbetar med vibrerande verktyg som till exempel poler- och slipmaskiner. Vibrationer kan leda till vibrationsskador i muskler, nerver och kärl i händer och underarmarna som kan leda till försämrad känsel, smärta och funktion. När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer.
  • Kemiska ämnen och allergiframkallande ämnen – Dentala material och lim är så kallade ”härdplaster” som innehåller allergiframkallande ämnen, till exempel akrylater. Bearbetning av dentala material och ångor från så kallade ”bonding” och lim som härdar, kan orsaka allergiska besvär på hud och i luftvägar. Lättflyktig metylmetakrylat (MMA) är en riskfaktor för uppkomst av luftvägsbesvär, till exempel astma. Upprepad hudkontakt med ämnen som metakrylater och nickel, även kemiska ämnen i handskar, kan orsaka kontaktallergi som kan ge handeksem. Om man får allergiska utslag på fingertopparna, kan man få svårigheter att utföra arbetet.
  • Damm – När man löder och slipar konstgjorda tänder och proteser kan små partiklar avges av plast som inte har härdat. Damm som andas in kan orsaka sensibilisering vilket kan orsaka hosta, snuva och leda till utveckling av astma.

Förebygg och undvik

Om du till exempel har diabetes eller eksem eller hade eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem), bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli tandtekniker. Arbetsuppgifterna gör att eksem kan komma tillbaka eller försämras. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

Om arbetet innebär exponering för härdplaster eller om handhållna maskiner som vibrerar mycket, behöver du genomgå medicinsk kontroll och det kan krävas tjänstbarhetsintyg för att få utföra arbetet. Vissa sjukdomar är ett hinder för tjänstbarhetsintyg, till exempel astma. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

  • Vibrationer – Din arbetsgivare ska göra en riskbedömning och säkerställa att valet av maskiner som används och den tid som du utsätts för vibrationer är anpassade så att gränsnivåer inte överskrids. 
  • Kemiska ämnen och allergiframkallande ämnen– Lokalen ska ha god ventilation och det ska finnas punktutsug som effektivt fångar upp damm och kemiska ångor där arbetet utförs. Skyddsglasögon och andningsskydd anpassat för aktuella ämnen kan behövas, om riskbedömning visat att andra åtgärder inte ger tillräckligt skydd.
  • Damm – Arbeta i dragskåp när det är möjligt eller använd effektiva punktutsug när du löder och slipar.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som tandtekniker bör kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2023-06-22

Publicerad: 2020-05-15