Håltagare

Efter bygg- och anläggningsprogrammet kan man till exempel arbeta som håltagare inom byggbranschen. Håltagare gör hål genom olika tjocka betongkonstruktioner, tegel, sten eller andra hårda material. Hål och öppningar kan behövas i både nya byggnader och vid ombyggnation till exempel för dragning av rör, elkablar och ventilationstrummor. Vanliga uppgifter är borrning samt vägg- och golvsågning. Arbetet sker med diamantborrar och olika specialsågar. Håltagare använder fler olika maskiner för att utföra arbetet och vet hur maskinerna ska användas och underhållas. I regel är det håltagaren som gör i ordning efter utfört arbete, vilket innebär att tunga maskiner och betong kan behöva flyttas och transporteras bort.

Vilka är riskerna?

  • Damm – Att andas in betong- och stendamm är en hälsorisk och om det innehåller kvarts är dammet särskilt farligt. Om åtgärderna för att minska damm är otillräckliga, kan inandning med tiden leda till olika lungsjukdomar, till exempel KOL, astma och lungcancer. Risken ökar även för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Buller och vibrationer – Arbete med håltagning innebär buller och höga ljud. Handhållna maskiner som sågar och borrmaskiner utsätter också händerna för vibrationer. Buller och höga ljud kan skada hörseln och vibrationer kan till exempel medföra försämrad/förlorad känsel i fingertopparna. (fingarna)
  • Arbete med tunga lyft – Arbetet innebär i regel tunga lyft av material som sågats ut och förflyttning av de maskiner som används.

Förebygg och undvik

Om du har en hörselskada, astma och/eller hade eksem när du var liten, bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att ta arbete som håltagare. Detta gäller även om dig som redan har en vibrationsskada, medfödd benägenhet för Raynaud’s syndrom, så kallade ”vita fingrar”, eller känd kärl- eller nervsjukdom. Arbetet på en byggarbetsplats kan också bli farligt om man har svårt att uppfatta ljud och höra instruktioner. Om tjänstbarhetsintyg behövs för att arbetet innebär exponering för kvarts, kommer det att vara ett hinder om du till exempel har eller utvecklar astma, läs mer här. Rådgör med din läkare hur arbetet skulle fungera för dig.

  • Damm – Damm ska fångas upp vid källan. Det finns maskiner med inbyggda utsug, man kan också välja eller komplettera med (externa) punktutsug. Riskbedömning av håltagning i betong och sten kommer i de flesta fall att resultera i att personlig skyddsutrustning som skyddar mot farligt damm är nödvändigt. Om du har skägg eller är orakad på arbetet, bör du välja ett fläktmatat andningsskydd med helmask. En helmask skyddar även ögonen mot damm och partiklar.
  • Buller och vibrationer – Minska bullret där det uppstår. Lämpliga hörselskydd behövs vid arbete med maskiner och om det finns andra bullerkällor på arbetsplatsen. Om du arbetar med kollegor, kan du behöva hörselskydd som skyddar mot höga ljud, men släpper igenom tal. Arbetsgivaren är skyldig att bedöma alla risker på arbetsplatsen, här ingår även att göra en riskbedömning. Överskrids tiderna måste en särskild utredning göras för att konstatera om arbetet är säkert.
  • Tunga lyft - Manuell hantering ska undvikas så långt det går, tunga lyft ska riskbedömas. Olika slag av arbetsutrustning bör användas, men även organisatoriska förändringar kan minska risken för besvär. För mer information om kroppen, läs sidan om rörelseapparaten.

Vill du veta mer?  

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som håltagare bör kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2023-06-29

Publicerad: 2023-06-29

Fotograf/Illustratör: Storyset.com