Reliningarbetare

Relining är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar inom byggnader eller i mark. Relining innebär att rören infodras med ett nytt material oftast plast i stället för att byta ut hela rören.

Vilka är riskerna?

Vid relining används oftast epoxi som är en typ av plast och som är allergiframkallande vid hudkontakt. Kemikalierna är starkt allergiframkallande och irriterande för både hud och luftvägar. Arbete med relining innebär stor risk för hudallergi, eksem och astma.

Fysisk belastning - Arbetet sker ofta i trånga utrymmen och obekväm arbetsställningar vilket ökar risk för besvär i kroppen.

Kemiska och allergiframkallande ämnen - Det finns risk för stänk och spill av allergiframkallande ämnen.  Ohärdad epoxi som används vid arbete med relining är allergiframkallande vid hudkontakt. Det finns risk för att få hudallergi, eksem och även astma vid kontakt med denna typ av plast. Aminer och syraanhydrider är andra farliga komponenter i epoxiplast. De används som härdare och kan ge irritation och allergi i luftvägarna, hudallergi och eksem.

Förebygg och undvik

Om du har eller har haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att arbeta med relining. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att det kommer tillbaka. Om du har astma är det förbjudet för dig att ha arbetsuppgifter där det kan förekomma någon form av härdplaster.

Allergiframkallande ämnen - Alla som kommer i kontakt med allergiframkallande ämnen ska genomgå läkarundersökning den så kallade medicinska kontroller innan arbetet påbörjas och det är arbetsgivarens ansvar att anordna det. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig för att se om du kan få ett tjänstbarhetsintyg. Man ska dessutom gå en härdplastutbildning innan man börjar arbeta med det för att få en ökad förståelse för risker och hur man skyddar sig på bästa sätt. Diskutera med din lärare och läkare om vad som gäller för dig.

Kemiska ämnen - Se till att skydda dig genom att använda skyddskläder, andningsskydd, ögonskydd och skyddshandskar. Ha på dig dessa under hela tiden som du arbetar med relining.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om om yrket och riskerna i jobbet som reliningarbetare bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.