Sjöfartspersonal/Däckspersonal

Besättningens uppgift är att framföra fartyget säkert, från hamn till hamn. Personalen utgörs av en nautisk avdelning som kör fartyget, en teknisk avdelning som sköter maskiner och drift samt underhåll och intendentur som servar med mathållning, tvätt och städ.

Gemensam för sjöfartspersonal är i regel oregelbundna arbetstider, längre och kortare perioder ute på sjön, varvade längre ledighet. Beroende på fartyg, kan arbetet variera från att vara enformigt till att ”ingen dag är den andra lik”. Vissa yrken innebär utomhusarbete, i frisk luft och havsmiljö, medan andra tjänster istället är inombords i fartygets maskinrum eller andra arbetsrum utan fönster. Arbetet ställer krav på flexibilitet, social kometens och samarbetsförmåga, då man under långa perioder arbetar nära kollegor dygnet runt och även tillbringar fritiden tillsammans, vilket också är en del av yrkets charm.  

Vilka är riskerna? 

  • Arbetstider – Obekväma arbetstider och nattarbete kan rubba dygnsrytmen och påverka sömnkvalitet och på sikt även öka risken för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar. Arbetet innebär i regel att du intar mat oregelbundet under dygnet, vilket kan vara en risk om du har diabetes
  • Buller och vibrationer – Arbete i maskinrum eller i rum som ansluter till dessa, kan innebära att du utsätts för buller och vibrationer som påverkar hela kroppen.  Även om nivåerna inte överskrider gränsvärden, kan de påverka hälsan negativt om exponeringen pågår under lång tid. Buller kan skada hörseln men kan även ge ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och utsöndring av stresshormoner. Om du redan har en hörselskada, kan buller försvåra arbetet. 
  • Kränkande särbehandling/mobbning – Arbetet på fartyg under långa perioder innebär att både arbetstid och fritid tillbringas tillsammans med kollegor. Om det psykosociala klimatet inte är bra, kan man känna sig utsatt. Mobbning och kränkande särbehandling ökar risken för till exempel stressreaktioner, ångest, depression. 

Förebygg och undvik 

Om du ska arbeta inom sjöfarten behöver du ett läkarintyg som visar att du kan bidra till att upprätthålla säkerheten ombord och hantera nödsituationer. Läkarintyget gäller högst två år. De medicinska kraven varierar beroende på vilken tjänst arbetet avser. Du behöver bland annat ha god syn och normalt färgseende. Om du har till exempel diabetes typ 1,  hjärtbesvär eller andra sjukdomar som kan ge akut insjuknande kan det finnas begränsningar i hur du får jobba till sjöss, kontakta din läkare för mer information.. Innan du utbildar dig till en tjänst inom sjöfart, bör du säkerställ att du uppfyller kraven.  

Det är arbetsgivaren som ordnar med en medicinsk kontroll och är ansvarig för att kontrollera att du sedan får ett tjänstbarhetsintyg för det arbete som du ska utföra. 

  • Arbetstider – Arbetstider på sjön regleras gemensamt inom EU, det är olika regler för havsgående fartyg och fartyg på inre vattenvägar. Befälhavaren ombord ska föra anteckningar över din dagliga arbets- och vilotid, du ska sedan godkänna att tiderna stämmer. Det är viktigt att du får den tid för vila som du behöver. Om det behövs för säkerheten ombord kan dock befälhavaren beordra att besättningen arbetar utanför gällande tidsramar. 
  • Buller och vibrationer Maskiner bör vara ljud- och vibrationsdämpade så långt det är möjligt. Personlig skyddsutrustning med avancerade hörselskydd som släpper igen om tal rekommenderas om arbetet innebär längre tid i bullriga utrymmen, till exempel maskinrum om du behöver kommunicera med kollegor. 
  • Kränkande särbehandling/mobbning – Arbetsplatser där både arbetstid och fritid delar under långa perioder, ställer särskilda krav på god ledning. Även du som kollega kan behöva medverka särskilt för att bidra till ett bra arbetsklimat. När det fungerar, kan det leda till fin gemenskap.   

Vill du veta mer? 

Du som går i skolan och har frågor och vill veta mer om riskerna för allergi och eksem inom jobb till sjöss bör kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.