Medicinska Kontroller - hur de berörs vid epilepsi 

För att minska risken att det uppstår allvarliga följder om en person som utför ett kritiskt arbete av medicinska skäl plötsligen förlorar funktions-/arbetsförmågan, tillåts endast personer som godkänts vid en läkarundersökning, sk Medicins Kontrollatt utföra vissa sådana arbetenEpilepsi kan då utgöra ett hinder för godkännande eftersom det finns en risk att personen kan drabbas av ett epileptiskt anfall under arbetetDetta gäller vid Medicinsk Kontroll vid ansökan om utbildning till Polis, Räddningstjänst eller Försvarsmakten. Också vid ansökan om yrkeskörkort eller motsvarande inom järnvägstrafik, sjö- eller luftfart. Det kan även röra sig om att arbeta med vissa riskabla arbetsuppgifter såsom arbete vid stora nivåskillnader till exempel master, eller att dyka i rök eller vatten. Syftet är att hindra den med epilepsi att vid ett anfall drabbas av olycksfall och oförmåga att genomföra kritiska arbetsuppgifter (vilket även kan komma att skada arbetskamrater eller andra). 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2021-08-09

Publicerad: 2021-03-05