Slöjdlärare

Slöjdlärare är ett pedagogiskt yrke som kräver lärarlegitimation efter högskolans ämneslärarprogram. Det passar dig som gillar att jobba med barn och ungdomar. I yrket får du möjlighet att öka elevernas nyfikenhet genom att du handleder dem i kreativa utmaningar, från idé till färdig produkt i textil, trä och metall. Yrket ger möjlighet att kombinera slöjdämnet med ett teoretiskt ämne.

Vilka är riskerna

I yrket som slöjdlärare förekommer risker för både dig som lärare och dina elever. Genom att göra en noggrann riskbedömning kan olyckor och andra risker undvikas..

  • Damm och allergiframkallande ämnen -  Damm från trä och textil är irriterande för luftvägarna och kan ge upphov till rinit och astma. Vissa exotiska träslag () är allergiframkallande och lövträdamm kan efter lång exponering ge upphov till cancer.
  • Buller och höga ljud – Om du är hörselskadad kan du ha svårt att uppfatta vad som sägs i slöjdsalen. Långvarigt ljud från maskiner, verktyg och höga röster från eleverna kan orsaka eller försämra en redan nedsatt hörsel.

Förebygg och undvik

Om du sedan tidigare har en hörselskada eller har eller har haft astma eller eksem när du var liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli slöjdlärare. Rådgör med din läkare hur arbetet kan fungera för dig.

Din arbetsgivare ska göra en riskbedömning av det arbete som du ska utföra. Om det visar sig att det finns risker, ska nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas om det behövs för att du inte ska utsättas för risk. Det är viktigt att du följer arbetsgivarens anvisningar och rekommendationer.

  • Damm och allergiframkallande ämnen –Arbetsmaterial bör förvaras i ett separat utrymme som är ventilerat. Damm bör i så hög omfattning som möjligt fångas upp med integrerade utsug i maskinerna och punktutsug. Damm på ytor bör regelbundet sugas eller torkas bort, inte blåsas bort med tryckluft eftersom det då virvlar upp i luften man andas. Välanpassat andningsskydd kan behövas som sista utväg där damm i slöjdsalen inte kan undvikas. Använd täckande arbetskläder för att skydda huden mot trädamm.
  • Buller – Bullriga maskiner ska i första hand vara ljuddämpade. Planering av när och hur maskiner används kan vara ett sätt att minska skaderisken. Använd alltid hörselskydd om det förekommer höga ljud eller högt buller i arbetsmiljön.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som slöjdlärare på din skola

Senast ändrad 2023-10-25

Publicerad: 2023-10-25

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com