Träindustriarbetare / Sågverksindustriarbetare

Som träindustriarbetare kan du arbeta på ett sågverk eller med produktion av olika trävaror. I det här yrket behöver du goda kunskaper om trä, men också förmåga att lära dig hantera maskiner som till exempel styr virkessortering, torkning och olika sågar vilket ofta sker via bildskärmar i manöverrum. Arbetet kan även innebära körning av olika fordon till exempel truckar.

Vilka är riskerna?

  • Vibrationer – Om arbetet innebär många timmars sittande eller stående på vibrerande underlag som i styrhytter eller vid körning av truckar på ojämnt underlag, kan det ge upphov till helkroppsvibrationer som orsakar skador på kroppen. 
  • Damm - Fint trädamm kan irritera ögon, näsan och hals och tränga djupt ner i lungorna. Dammet är irriterande och om man utsätts för dammet under lång tid kan det leda till rinit och utveckling av astma.  
  • Allergiframkallande ämnen - Ämnen i trädamm kan orsaka allergi och kontakteksem. Vissa träslag avger ämnen som också kan vara cancerframkallande.
  • Buller - Träarbetare arbetar i regel i miljöer där det bullrar mycket. Höga ljud och långvarigt buller kan skada hörseln. Om man har en hörselskada kan det vara svårt att höra vad kollegor säger och till exempel uppmärksamma varningar, vilket är en olycksrisk.    
  • Fysisk belastning – Arbetet kan vara ansträngande och innebära ogynnsam fysisk belastning, till exempel om man ibland behöver flytta bräder och skrivmaterial manuellt.

Förebygg och undvik 

Om du sedan tidigare har astma eller en hörselskada, bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att det här yrket. Rådgör med din läkare hur arbetet kan fungera för dig.

  • Helkroppsvibrationer  Arbetsgivaren har ansvar för att det görs en riskbedömning av de vibrationer och stötar som förekommer i ditt arbete. Åtgärder ska vidtas som minskar exponeringen så att du inte skadas. Om exponeringen ändå visar sig vara större än den får vara, ska arbetsgivaren erbjuda dig så kallad medicinsk kontroll. Vid en sådan kontroll undersöker en läkare om din kropp klarar av arbetet. 
  • Damm och allergiframkallande ämnen – Städa bort trädamm och sågspån medan du arbetar och använd metoder som inte orsakar damm. Använd centraldammsugare för att ta bort trädamm i stället för att sopa och städa aldrig med tryckluft! Andningsskydd anpassat för trädamm och kemiska ämnen från trä kan behövas för vissa arbetsmoment. Se till att vara slätrakad så att masken sluter tätt om ansiktet och ha alltid på masken så länge du är inne i en dammig miljö. Använd täckande arbetskläder för att skydda huden mot trädamm.
  • Buller - Använd alltid hörselskydd när det förekommer höga ljud eller högt buller i arbetsmiljön.
  • Fysisk belastning – Använd i första hand tekniska hjälpmedel och tänk på att lyfta på rätt sätt och inte för tungt. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som snickare och träarbetare bör kontakta eller studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.