MSB/Räddningstjänstens medicinska kontroller

Räddningstjänst – Brandman

Uppdaterad jun 2024  Kontrollera eventuella ändringar hos MSB.

Brandmän är vanligtvis anställda av den Kommunala räddningstjänsten. Arbetet kan vara fysiskt och psykiskt mycket krävande och utföras under extrema förhållanden och psykisk press.

För blivande brandmän ges via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en 2-årig eftergymnasial utbildning som kallas ”Utbildning i skydd mot olyckor”. Utbildningen ger kompetens att arbeta med skydd mot olyckor vid olika förvaltningar, myndigheter och företag.

De Kommunala räddningstjänsterna ansvarar själva för anställning av sin personal, den kompetens som behövs och de extra tester som görs utöver de som beskrivs här. Anställningskraven på en brandman kan därför se lite olika ut. Godkänd utbildning i skydd mot olyckor hos MSB är dock oftast ett krav.

För att bli antagen till utbildningen krävs att man har godkänt på ett antal krävande tester och en Medicinsk kontroll med Tjänstbarhetsintyg för rök-/kemdykning (enligt Arbetsmiljöverkets krav). Detta innebär läkarundersökning med bland annat arbets-EKG (kontroll av hjärtverksamheten under hård fysisk ansträngning).

Rök-/kemdykning ingår både under utbildningen och under tjänstgöringen. Rök-/kemdykning är extremt fysiskt och psykiskt krävande där situationerna och belastningarna är oförutsägbara. Man bär andningsmask och hanterar utrustning upp till 60 kg. Rök-/kemdykning har bedömts vara kanske den farligaste arbetsuppgiften som tillåts i landet. Det utförs huvudsakligen i livräddande syfte.

Den sökande ska fylla i en hälsodeklaration inför den Medicinska kontrollen. Undersökande läkare avgör om det finns funktionshinder som utgör hinder för antagning till utbildningen.

För att få fortsätta rök-/ emdykning måste Tjänstbarhetsintyget genom arbetsgivarens försorg regelbundet omprövas genom ny Medicinsk kontroll.

Mer information om utbildningen: 

Mer information om de medicinska kraven

Krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga för att antas till MSBs ”Utbildning i skydd mot olyckor”. 

För att vara behörig till Utbildning i skydd mot olyckor krävs att man har intyg på godkänt simkunnighetsprov samt rullbandstest med full utrustning. Man ska även ha Tjänstbarhetsintyg för Rök-/kemdykning.

Den som utför brandmannayrket ska vara ”fullt frisk” och fri från avvikelser från det normala som begränsar tjänstbarheten. Tjänstbarhetsintyget kräver att man inte har tillstånd som kan innebära en förhöjd risk för allvarliga komplikationer eller som kan medföra ohälsa, skada eller olycksfall. Man måste ha god rörelseförmåga, muskelkraft och kondition. Man ska också kunna arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer och kunna fatta adekvata och genomtänkta beslut och återhämta sig fysisk och psykiskt efter exceptionella händelser.

Exempel på möjliga hinder för att antas till MSBs Utbildning i skydd mot olyckor

  • Allvarliga hjärt-/kärlsjukdomar.
  • Lungsjukdomar,till exempel astma, KOL.
  • Svåra led- och skelettsjukdomar som begränsar rörligheten.
  • Nedsatt balans eller koordinationsförmåga.
  • Nedsatt kommunikationsförmåga –tal, syn eller hörsel (annat än i lindrig omfattning).
  • Sjukdomar med risk för plötslig medvetanderubbning tex. insulinbehandlad diabetes, epilepsi.

Funktionsnedsättning såsom nedsatt uppmärksamhet, koncentrations- eller initiativförmåga som kan ses bland annat vid Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel ADHD, Autism, ASD eller Asperger.

Senast ändrad 2024-06-10

Publicerad: 2020-11-16