Arbetsmiljöverket medicinska kontroller

Uppdaterat maj 2021 Kontrollera eventuella ändringar hos Arbetsmiljöverket

Medicinska Kontroller i arbetslivet enligt AFS 2019:3

  • Syftet är att minska risken för ohälsa /skada och dess ev. konsekvenser för omgivningen.
  • Möjlighet att tidigt upptäcka tecken på sviktande hälsa eller funktionsförmåga i arbetet.
  • Ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen och för utfärdande av ev. Tjänstbarhetsintyg.
  • Det är i vissa fall lagkrav på Tjänstbarhetsintyg för att sysselsättas med arbetsuppgiften där kritisk exponering förekommer. Krav på förnyat intyg vart 1-3:e år eller oftare om hälsan eller att provtagning visat tecken på hälsorisker.
  • Baseras på hälsodeklaration, hälsokontroll med läkarundersökning och ev. prover. Den undersökande läkaren bedömer utifrån uppgifter om ev. diagnos, undersökningsfynd med mera hur detta kan påverka risker och funktionsförmåga och därmed om hinder föreligger för att sysselsättas med den aktuella arbetsuppgiften. Hindren kan bestå i att personens medicinska tillstånd och dess bedömda inverkan på fysisk eller psykisk funktionsförmåga inte är förenliga med arbetsuppgifternas krav. Diskrepansen kan medföra hög risk för olycksfall och skada och att personen fallerar i viktiga arbetsuppgifter vilket kan komma att även skada andra.

Krav på tjänstbarhetsintyg

Exponering

Exempel på yrken eller arbetsuppgifter där exponeringen kan förekomma

Exempel på tillstånd som kan medföra stor skaderisk eller ev. förbud att sysselsättas med uppgiften

Allergiframkallande produkter

Krav på intyg från så kallad
Härdplastutbildning*

Di-isocyanater 
(klassad  H334)

Byggnadsarbetare
Motorbranschen (lackerare, mekaniker)
Gjuteriarbete
Sjukvården (plastgipsning)

Lungsjukdomar till exempel
Astma, KOL;
Rökare;
Eksem

Organiska syraanhydrider 
(klassad  H334)

Lackerare,
Golvläggare

D:o som ovan

Etyl-2-cyanoakrylat
Metyl-2-cyanoakrylat
>30 min/vecka ;    till exempel snabblim

Ögonfransstylist
Verkstadsarbete

D:o som ovan

Isocyanater bildade vid termisk nedbrytning av kväveföreningar

Bilplåtslagare
Bilmekaniker
Medicinsk diatermi

D:o som ovan

Fibrosframkallande damm

Asbest (>50 timmar/år)

Rivnings-/renoverings-arbetare, andra byggnadsarbetare till exempel elektriker

Lungsjukdomar till exempel Astma, KOL; Rökare

Kvarts (>20 timmar/vecka; >3 mån/år)

Sten-/stenkrossarbetare, Rivnings-/renoverings-arbetare, Betongarbetare

D:o som ovan

Vissa syntetiska oorganiska fibrer (>50 timmar/år)

Industriugnsrengörare

D:o som ovan

Tungmetaller  - Blodprov

Bly (>10 timmar/vecka <50 timmar/år)  

Elektronikarbete, Elektronikåtervinning, Batteriarbetare
Glasblåsare/gravörer
Målare

Blodsjukdomar till exempel Anemi;
Gravid (risk för fosterskada)

Kadmium

Elektronikåtervinning

Nedsatt njurfunktion; Rökare

Kvicksilver

Elektronikåtervinning
Tandvårdspersonal

Nervsjukdomar/skador.
Gravid (risk för fosterskada)

Arbeten som innebär stor fysisk ansträngning

Arbeten som innebär stor fysisk och/eller psykisk ansträngning
Arbetsmiljöverkets förordning
AFS nummer

Yrke/arbete

Exempel på tillstånd som kan medföra stor skaderisk

Klättring med stor nivåskillnad
(>13 meter)

Arbete vid master, stolpar,stegar, vindkraftsverk, träd (arborist)

Hjärt-/kärlsjukdom lungsjukdom med nedsatt lungfunktion el. fysisk arbets-förmåga; Plötslig förlust av funktionsförmåga till exempel epilepsi, blodsockerfall; Balansstörning; Begränsad rörlighet; Vissa läkemedel; Substansmissbruk.

Rök-/kemdykning

AFS 2019:3
AFS 2007:7 
Vägledning för den som utför medicinska kontroller. Reviderad 74-76§§ + bilaga 11)

Brandman
Brandförsvarsorganisationer har därutöver egna krävande tester med krav på prestationsförmåga, till exempel fysisk arbetsförmåga, livräddningsförmåga etcetera.

Hjärt-/kärlsjukdom lungsjukdom med nedsatt lungfunktion el. fysisk arbets-förmåga; Plötslig förlust av funktionsförmåga till exempel epilepsi, blodsockerfall; Balansstörning; Begränsad rörlighet; Vissa läkemedel; Substansmissbruk.

Dykeriarbete i vatten

AFS 2019:3
AFS 2010:16
Vägledning för den som utför medicinska kontroller 77-79§§ + bil 12)

Dykare 

Merparten av somatiska och psykiska ohälsotillstånd utgör hinder. Utreds av dykerimedicinsk expertis enligt EDTC-standard.

 

 

 

 

 

 

Inget krav på tjänstbarhetsintyg

Exponering

Arbetsmiljöverkets förordning
AFS nummer

Exempel på yrken eller arbetsuppgifter där exponeringen kan förekomma

Exempel på tillstånd som kan medföra stor skaderisk

Allergiframkallande kemiska produkter (H317 el H334)

Krav på intyg från utbildning enligt AFS 2014:43

Epoxiplast

Målare,
golvläggare, Reliningarbetare

Lungsjukdom
till exempel Astma,
KOL;
Rökare.
Eksem.

Formaldehydhartser

Målare,
Möbelsnickare, Träindustriarbetare 

D:o som ovan

Akrylater
Metakrylater

Tandvårdspersonal
Målare,
Lackerare
Nagelskulptörer

D:o som ovan

Övriga arbeten

 

Vibrerande handhållna maskiner

Bygg-/anläggningsarbete, snickare, mekaniker, trädgårdsarbetare, tandläkare/tekniker, tatuerare.

Raynauds sjukdom; Bindvävs-sjukdom; Köldskadade händer; Karpaltunnelsyndrom; Diabetes; Nikotinbrukare, Viss medicinering (betablockare).

Handintensivt arbete

Städare, Löpande-band arbete, Kassaarbete

Besvär i nacke/axlar, armar, händer

Nattarbete

> 3 timmar mellan kl 22-06

(se: AFS 2019:3)

Hälso-/sjukvårdsarbete, Blåljuspersonal, Fordonsförare (långfart), Skiftarbetare, Journalist

Sömnstörningar; Diabetes 1; Psykisk ohälsa; Substansmissbruk.

* Se Arbetsmiljöverkets AFS 2014:3 – Utbildning

Medicinska Kontroller enligt andra förordningar från Arbetsmiljöverket

Inte krav på tjänstbarhetsintyg

Exponering
Arbetsmiljöverkets förordning
AFS nummer

Exempel på yrken eller exponerat arbete

Exempel på ohälsa

Typ av Medicinsk kontroll.

Minderårigas arbetsmiljö

Minderårig = under 18 år

AFS 2012:3

Elev under praktik eller Arbetsplatsförlagt lärande som del av skolutbildningen.

Scen- och kulturarbete med mera.

En minderårig kan förväntas vara särskilt känslig för belastningar.

Bristande mognad och erfarenhet kan medföra ökad risk för både olycksfall och psykisk påfrestning. Man behöver därför även beakta den minderårigas fysiska och psykiska mognad vid den medicinska kontrollen.

Buller i arbetet

AFS 2005:16

Byggnadsarbetare, Verkstadsarbetare, Lärare, Musiker med flera. 

Hörselskada, Tinnitus, Röstproblem, Hjärt-/kärlsjukdom, Stress med mera Hörselkontroll med mera

Artificiell optisk strålning

AFS 2009:7

Personal som arbetar med till exempel laser, svetsning, viss medicinsk behandling

Personal som arbetar med till exempel laser, svetsning, viss medicinsk behandling

Arbete vid bildskärm

AFS 1998:5

Vanligaste arbetsplatsen i dagens arbetsliv – ca 80% använder bildskärm

Besvär från ögon, nacke/axlar, huvudvärk.

Synkontroll + ev. glasögon

Elektromagnetiska fält

AFS 2016:3

Personal inom hälso- och sjukvård, djurvård med mera (till exempel magnetröntgen)

Termiska effekter (brännskador), nerv-/muskelstimulerande eller sensoriska effekter

Allmän kontroll

Smittrisker

AFS 2018:4

Personal på laboratorier med mera där försöksdjur förekommer

Allergier, Astma, Rinit, Eksem, Djuröverförda zoonoser, Bit-/klös skador med mera.

Allmän kontroll

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget

AFS 2005:20

Flygpersonal inom lufttrafikföretag med person-/material-transport med flygplan eller helikopter

Svåra sömnstörningar el. annan ohälsa vid rubbad dygnsrytm, till exempel diabetes.

Risk för graviditetsstörning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad 2021-09-22