Transportstyrelsen medicinska kontroller

Omfattar:
• Vägtrafik - Fordonsförare
• Järnvägstrafik - Lokförare; Tunnelbana och spårväg; Säkerhetspersonal
• Sjöfart - Ombordpersonal med olika befattningar
• Luftfart - Flygare och Flygledare

Transportstyrelsen - Vägtrafik

Regler giltiga juni 2020  Kontrollera eventuella ändringar hos Transportstyrelsen.

Kräver körkortsbehörighet

 • Lastbil C
 • Buss D
 • Taxi

Det ställs krav för att få körkortsbehörighet C och D.

 • Baseras på bland annat synkontroll och läkarundersökning. Fördjupade undersökningar görs vid svårbedömda tillstånd.
 • Återkommande kontroller vart femte år eller oftare om risk för försämrat hälsotillstånd.

Krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga för att erhålla behörighet för körkort

Körkortsbehörighet C (lastbil), D (buss) och taxi

Varje sjukdom, skada eller annat medicinskt förhållande som kan antas påverka förmågan att köra fordon ska prövas från trafiksäkerhetssynpunkt.

 • Synförmåga (med ev. glasögon el linser) Nedsatt synskärpa eller inskränkt synfält är hinder liksom dubbelseende och total nattblindhet. Nedsatt färgseende är inget hinder. Läkarintyg krävs.
 • Hörsel (Körkort D och taxi) Nedsatt så att man ej kan kommunicera med passagerare utgör hinder.
 • Balans Plötsliga balansrubbningar eller trafikfarlig yrsel utgör hinder.
 • Hjärt-/kärlsjukdomar utgör hinder om de innebär påtaglig risk att hjärtats funktioner försämrads. Pacemaker inget hinder.
 • Diabetes – hinder om insulinbehandlad (Kan ej varningstecknen på blodsockerbrist, gör ej blodsockertester, allvarliga tillbud av låg blodsockernivå). Komplikationer i ögon, hjärta-/kärlsystem, nervsystem, hjärna mm.
 • Rörelseförmåga Funktionsnedsättning så att fordonet ej kan köras på ett trafiksäkert sätt. Buss- och taxiförare som ej kan hjälpa passagerare i/ur fordonet eller med bilbälte är hinder.
 • Neurologiska sjukdomar, till exempel epilepsi som utgör trafiksäkerhetsrisk är hinder. Till exempel mindre än 10 år sedan senaste epileptiskt anfall (utan mediciner). Parkinson eller MS med störd körförmåga utgör hinder.
 • Njursjukdom Dialysbehov är hinder.
 • Kognitiv störning, demens Allvarlig kognitiv störning utgör hinder, till exempel Alzheimers sjukdom, svår hjärnskakning, nedsatt omdöme, uppmärksamhet eller förmåga att ta in synintryck, störda psykomotoriska funktioner.
 • Vakenhetsstörningar Sömnapné-syndrom, narkolepsi utgör hinder.
 • Psykiska sjukdomar som medför trafiksäkerhetsrisk kan utgöra hinder, till exempel schizofreni, bipolär sjukdom med bristande omdöme eller impulskontroll, anpassningsförmåga, vanföreställningar mm. Intyg krävs från psykiater.
 • ADHD, autism el motsv. utgör vanligtvis inte hinder. Svåra störningar av till exempel impulskontroll eller medicinering kan utgöra risk ur trafiksäkerhetssynpunkt. Läkarintyg krävs.
 • Substansmissbruk Beroende/missbruk av alkohol eller psykoaktiva substanser utgör hinder tills varaktig nykterhet har verifierats. Rattfylleri eller missbruksvård utgör hinder. Kräver upprepade utredningar med provtagning.

Telefonnummer till transportstyrelsen Vägtrafik

Körkortsfrågor 0771-818 181

Transportstyrelsen - Järnvägstrafik

Transportstyrelsen har strikta krav på hälsa och hälsoundersökningar av personer som arbetar inom spårbunden trafik. Hälsoundersökningarna görs av behörig läkare och återupprepas i olika tidsintervaller. För närmare detaljer hänvisas till Transportstyrelsens olika föreskrifter (länkar nedan).

Säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg

Den som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsa och hälsoundersökningar

Den som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg (Tågbefälhavare-/klarerare, trafikbiträde, tillsynsman, besiktningsman, signalsäkerhets kontrollant) omfattas av EU-förordningen 2015/995, även kallad TSD Drift.

(länkar nedan).

Transportstyrelsen - Sjöfart

Regler giltiga juni 2020  Kontrollera eventuella ändringar hos Transportstyrelsen

Enligt internationella och nationella regelverk ska de som arbetar på fartyg ha ett giltigt läkarintyg för att ha behörighet för sin befattning. De medicinska kraven varierar för olika fartygstyper, fartområden och befattningar. De är indelade i följande grupper.

 1. Däckspersonal (befälhavare, styrman, rorsman, utkik, den som ingår i säkerhetsbesättningen och tillhör däcksavdelningen)
 2. a) Övrig däckspersonal
  b) Maskinpersonal
 3. Intendentur/övriga
 4. Radiotelefonist. Radiotelefonipersonal.

Enskilda länder utformar själva sina intyg vilket medför att kravbilden kan vara olika beroende på vilket land som utfärdar intyget. Nedanstående gäller för svenskflaggade fartyg.

 • Undersökningarna och bedömningarna ska göras av en behörig (sjömans-)läkare.
 • Krav på förnyat intyg vanligtvis efter 2 år (4 år vid inre sjöfart och vissa fiskefartyg med flera). Läkaren kan dock ytterligare förkorta giltighetstiden, om tätare hälsokontroller behövs.

Krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga för att erhålla behörighet

Begränsad undersökning (Syn och hörsel)

Ska bedöma om man uppfyller befattningens krav på syn- och hörselförmåga .

Exempel på krav för behörighet i grupp 1.

 • Synskärpa (med el utan glas el linser) Hinder om under 0,5-0,7 (binokulärt minst 0,2)
 • Synfält – Hinder om nedsatt enligt kriterier.
 • Färgseende – Hinder om nedsatt enligt kriterier.
 • Nattblindhet – Hinder om ej tillräcklig för att genomföra nödvändiga funktioner.
 • Hörsel - Hinder om man utan hörapparat med vardera öra inte kan höra normalt tal på 4 m avstånd (även undersökning med tonaudiometer).

Fullständig undersökning och hälsodeklaration(Inklusive syn och hörsel enligt ovan)

Undersökningarna ska utreda om den undersökte har någon sjukdom eller funktionsnedsättning som kan antas medföra en fara för hälsan eller säkerheten för sig själva och övriga ombord eller bli förvärrad eller göra hen oförmögen för tjänstgöring till sjöss. Ska inriktas för att bedöma eventuella sjukdomar eller funktionsnedsättningar som uppgivits i hälsodeklaration samt om sjömannen i övrigt har något hälsoproblem som kan få betydelse för tjänstbarheten till sjöss. Ex vid övervakande tjänst - varit fri minst 10år från epileptiska anfall.

För mer info kontakta Transportstyrelsen, Sekt sjöpersonal:

Tel: 0771-503 503   e-post: sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen - Luftfart  

Regler giltiga juni 2020  Kontrollera eventuella ändringar hos Transportstyrelsen

Personalen är indelade i fem olika klasser

 • Klass 1 = trafikflygare
 • Klass 2 = privatflygare
 • Klass 3 = flygledare
 • LAPL = privatflygare med ultralätt flygplan
 • Kabinpersonal

Det föreligger krav på medicinskt intyg för att erhålla behörighet att utföra arbetet. Intygen utfärdas vid flygmedicinskt centrum eller av flygläkare (Klass 2 samt LAPL).

Krav på förnyat intyg inom ½ - 5 år beroende på klass och typ av undersökning.

Det finns ingen sammanfattande eller lättöverskådlig information som beskriver de medicinska och funktionskraven vid luftfart.

Krav på hälsotillstånd el funktionsförmåga för att erhålla behörighet

De medicinska kraven (somatiska och psykiska) för att erhålla behörighet är mycket höga, speciellt för Klass 1. Regelverket, som till stora delar är internationellt, är omfattande och redovisas därför inte här. Exempelvis varit fri minst 10 år från epileptiska anfall.

(länkar se nedan)

För mer info kontakta Transportstyrelsen, välj luftfart – (medicinhandläggare på flygmedicin).

Tel: 0771-503 503

 

Senast ändrad 2021-06-02