Arbetsmiljöverket medicinska kontroller

Uppdaterat december 2021 Kontrollera eventuella ändringar hos Arbetsmiljöverket

Medicinska Kontroller i arbetslivet enligt AFS 2019:3

Syftet är att minska risken för skada/ ohälsa och dess eventuella konsekvenser för omgivningen.

De medicinska kontrollerna ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på sviktande hälsa eller funktionsförmåga i arbetet. De ger också underlag för åtgärder på arbetsplatsen, för rådgivning och utfärdande av Tjänstbarhetsintyg.  Det finns i vissa fall lagkrav på Tjänstbarhetsintyg för att sysselsättas med arbetsuppgiften där kritisk exponering förekommer. Krav på förnyat intyg vart 1-3:e år eller oftare om hälsan eller att provtagning visat tecken på hälsorisker.

Medicinska kontroller baseras på hälsodeklaration, hälsokontroll med läkarundersökning och eventuella prover. Den undersökande läkaren bedömer utifrån uppgifter om diagnoser, undersökningsfynd med mera hur detta kan påverka risker och funktionsförmåga och därmed om det finns hinder att arbeta med den aktuella arbetsuppgiften. Hindren kan vara att personens medicinska tillstånd och dess påverkan på fysisk eller psykisk funktionsförmåga inte är förenliga med arbetsuppgifternas risker och krav. Detta kan medföra hög risk för olycksfall/skada/ohälsa samt en risk för att personen misslyckas i viktiga arbetsuppgifter, något som även kan komma att även skada andra.

 

Yrken / exponeringar där krav finns på Tjänstbarhetsintyg

Exponering

Exempel på yrken eller arbetsuppgifter där exponeringen kan förekomma

Exempel på tillstånd som kan medföra stor skaderisk eller eventuella förbud att sysselsättas med uppgiften

Allergiframkallande produkter

Krav på intyg från så kallad Härdplastutbildning *

 

Diisocyanater 
(klassad  H334)

 • Lungsjukdomar till exempel Astma eller KOL
 • Eksem
 • Rökare

Organiska syranhydrider 
(klassad  H334)

Som ovan

 • Etyl-2-cyanoakrylat
 • Metyl-2-cyanoakrylat

>30 min/vecka ;   till exempel snabblim

Som ovan

Isocyanater bildade vid termisk nedbrytning av kväveföreningar

Som ovan

 

Fibrosframkallande damm

 

 

Asbest (>50 tim/år)

 • Rivnings-/renoverings-arbetare
 • andra byggnadsarbetare till exempel elektriker
 • Lungsjukdomar till exempel Astma, KOL
 • Rökare

Kvarts (>20 tim/vecka; >3 mån/år)

 • Sten-/stenkrossarbetare,
 • Rivnings-/renoverings-arbetare
 • Betongarbetare

Som ovan

Vissa syntetiska oorganiska fibrer (>50 tim/år)

 • Industriugnsrengörare

Som ovan

 

Tungmetaller - Blodprov görs

 

 

Bly (>10 tim/vecka <50 tim/år)  

 

 • Elektronikarbete,
 • Elektronikåtervinning,
 • Batteriarbetare
 • Glasblåsare/ gravörer
 • Målare
 • Blodsjukdomar till exempel Anemi
 • Gravid (risk för fosterskada)

Kadmium

 • Elektronikåtervinning
 • Nedsatt njurfunktion
 • Rökare

Kvicksilver

 • Elektronikåtervinning
 • Tandvårdspersonal
 • Nervsjukdomar/skador.
 • Gravid (risk för fosterskada)

 

Arbeten som innebär stor fysisk och/eller psykisk ansträngning

Exempel på yrken eller  arbetsuppgifter där exponering kan förekomma

Exempel på tillstånd som kan medföra stor skaderisk eller eventuella förbud att sysselsättas med uppgiften

Klättring med stor nivåskillnad

(>13 meter)

Arbete vid master, stolpar, stegar, vindkraftsverk, träd (arborist)

 • Diagnos eller eller tillstånd som innebär stor risk för drabbas av händelser, som kan leda till ohälsa, skada eller olycksfall.
 • Hjärt-/kärlsjukdom
 • lungsjukdom med nedsatt lungfunktion eller fysisk arbetsförmåga
 • Plötslig förlust av funktionsförmåga till exempel epilepsi
 • blodsockerfall
 • Balansstörning
 • Begränsad rörlighet
 • Vissa läkemedel
 • Substansmissbruk.

Rök-/kemdykning

Medicinska kontroller i arbetslivet (PDF)

Rök- och kemdykning (PDF)

Vägledning för den som utför medicinska kontroller.  Sid. 19+

Brandman Brandförsvarsorganisationer har därutöver egna krävande tester med krav på styrka och uthållighet, fysisk arbetsförmåga, livräddningsförmåga och så vidare.

Diagnos eller tillstånd som innebär stor risk att drabbas av händelser som kan leda till ohälsa, skada eller olycksfall.

Bland annat hjärt-/kärlsjukdom nedsatt lungfunktion eller fysisk arbetsförmåga eller rörlighet. Plötslig förlust av förmåga till exempel  epilepsi, blodsockerfall, panikångest. Nedsatt uppmärksamhet, uthållighet, koncentrations-/initiativförmåga.

Oförmåga arbeta lugnt/metodiskt i olika situationer till exempel stress.

Dykning Se: Medicinska kontroller i arbetslivet (PDF)

Dykeriarbete,(PDF)

Vägledning för den som utför medicinska kontroller. Sid. 20

Dykare  

Mångfald av olika kroppsliga och psykiska ohälsotillstånd kan utgöra hinder. Utreds av dykerimedicinsk expertis enligt EDTC-standard.

Arbetstagare som utför dykeriarbete får inte ha någon psykiatrisk ohälsa, kognitiv funktionsnedsättning eller andra problem som vid dykeriarbete kan bidra till ohälsa eller olycksfall hos arbetstagaren eller andra berörda.

 

 

Yrken / exponeringar UTAN krav på Tjänstbarhetsintyg

Exponering

Exempel på yrken eller arbetsuppgifter där exponeringen kan förekomma

Exempel på tillstånd som kan medföra stor skaderisk

Allergiframkallande kemiska produkter (H317 eller H334)

Krav på intyg på så kallad Härdplastutbildning *

 

Epoxiplast

 • Målare
 • Golvläggare,
 • Reliningarbetare
 • Lungsjukdom till exempel Astma, KOL
 • Eksem
 • Rökare

Formaldehydhartser

Som ovan

Akrylater

Metakrylater

Som ovan

 

Övriga arbeten

Vibrerande handhållna maskiner

 • Raynauds sjukdom
 • Bindvävssjukdom
 • Köldskadade händer
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Diabetes
 • Nikotinbrukare
 • Viss medicinering (betablockare)  

Handintensivt arbete

 • Städare
 • Löpande-band arbete
 • Kassaarbete med mera

Besvär i nacke/axlar, armar, händer

Nattarbete

> 3 tim mellan kl 22-06

Se Medicinska kontroller i arbetslivet (PDF)

 • Sömnstörningar
 • Diabetes
 • Psykisk ohälsa
 • Substansmissbruk.

 

Medicinska Kontroller enligt andra förordningar från Arbetsmiljöverket

Yrken/exponeringar UTAN krav på Tjänstbarhetsintyg

Exponering

Arbetsmiljöverkets förordning

AFS nummer

Exempel på yrken eller exponerat arbete

Exempel på risk /ohälsa

Typ av Medicinsk kontroll

Minderårigas arbetsmiljö

(Minderårig = under 18 år)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (PDF))

Krav på Tjänstbarhetsintyg kan förekomma

 • Elev under praktik eller Arbetsplats-förlagt lärande som del av skolutbildningen.
 • Scen- och kulturarbete med mera

En minderårig kan förväntas vara särskilt känslig för belastningar.

Bristande mognad och erfarenhet kan medföra ökad risk för både olycksfall och psykisk påfrestning. Man behöver därför även beakta den minderårigas fysiska och psykiska mognad vid den medicinska kontrollen.

Buller i arbetet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (PDF)

 • Byggnadsarbetare
 • Verkstadsarbetare
 • Lärare
 • Musiker med flera
 • Hörselskada
 • Tinnitus
 • Röstproblem
 • Hjärt-/kärlsjukdom
 • Stress med mera

Hörselkontroll

Artificiell optisk strålning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning (PDF)

Personal som arbetar med till exempel:

 • Ögonskador (fotokeratit/ svetsblänk, grå starr)
 • Hudskador (brännskador, cancer)

Synkontroll

Arbete vid bildskärm

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm (PDF)

Vanligaste arbetsplatsen i dagens arbetsliv – ca 80% använder bildskärm

 • Besvär från ögon, nacke/axlar, huvudvärk.

Synkontroll + eventuellt glasögon

Elektromagnetiska fält

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält (PDF)

 • Personal inom hälso- och sjukvård
 • Djurvårdare med mera

(till exempel magnetröntgen)

 

 • Termiska effekter (brännskador),
 • nerv-/muskelstimulerande eller sensoriska effekter

Allmän kontroll

Smittorisker

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker (PDF)

 • Personal inom hälso- och sjukvård
 • Djurvård med mera
 • Smittosam sjukdom orsakad av bakterier, virus, svamp med mera

Smittokontroll

Arbete med försöksdjur

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbete med försöksdjur (PDF)

Personal på laboratorier med mera där försöksdjur förekommer

 • Allergier
 • Astma
 • Rinit
 • Eksem
 • Djuröverförda zoonoser
 • Bit-/klös skador med mera. 

Allmän kontroll

Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget

Se: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (PDF)

Transportstyrelsen- Luftfart

Flygpersonal inom lufttrafikföretag med person-/material-transport med flygplan eller helikopter

 

Svåra sömnstörningar eller annan ohälsa vid rubbad dygnsrytm, till exempel diabetes.

Risk för graviditetsstörning. 

  

Senast ändrad 2022-08-18

Publicerad: 2020-11-16